श्री दुर्गा स्तोत्रम् Shree Durga Stotra

Shree Durga Stotra

(श्रुत उचुः) दुर्गे विश्वमपि प्रसीद परमे सृष्ट्यादि- कार्य्यत्रये। ब्रह्माद्याः पुरुषास्त्रयो निजगुणै- स्त्वतस्वैच्छया कल्पिताः ॥ नो ते कोऽपि च …

Read more